ULTRAD¬WIĘKOWE WYKRYWANIE NIESPRAWNO¦CI MECHANICZNYCH

Ruch elementów mechanicznych maszyny generuje szerokie spektrum dĽwięku. Koncentruj±c się na w±skim pa¶mie wysoko-częstotliwo¶ciowym tego spektrum, detektor ultradĽwiękowy Ultraprobe wykrywa nawet niewielkie zmiany w amplitudzie i jako¶ci dĽwięku ¶wiadcz±ce o zmianie stanu urz±dzenia. Poziom dĽwięku, przetransformowanego z zakresu ultradĽwiękowego do słyszalnego zakresu częstotliwo¶ci, może być obserwowany na mierniku (dla okre¶lania trendu i porównania). Zmiany jako¶ciowe dĽwięku s± słyszane przez słuchawki nagłowne przył±czone do przyrz±du.


Diagnostyka ultradĽwiękowa łożysk tocznych to jedno z najbardziej efektywnych zastosowań przyrz±dów Ultraprobe. Szczególnie skuteczna jest diagnostyka łożysk tocznych wolnoobrotowych.

Więcej informacji -  KONTAKT


© 2003-2019
Wibroakustyka Maszyn, WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE